Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych oraz wysyłki wizerunku Świętego Ojca Pio.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Zasady opisane w tym dokumencie (dalej „Regulamin”) obowiązują wszystkich odbiorców darmowej wysyłki organizowanej przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77/222 (dalej „Instytut”).
 2. Udział w inicjatywie rozpowszechnienia oddania dla Świętego Ojca Pio z Pietrelciny (dalej „Inicjatywa”) związanego z darmową wysyłką wizerunku Świętego Ojca Pio jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu, a także stanowi zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
 3. Inicjatywa jest darmowa i nie są za nią pobierane żadne opłaty.

§ 2 Zgłoszenie i warunki udziału w dystrybucji wizerunku Świętego Ojca Pio

 1. Chęć udziału w Inicjatywie rozpowszechniania wizerunku świętego, zgłasza się przesyłając wypełniony formularz zamówienia dostępny na ulotce którą otrzymali Państwo do skrzynki pocztowej.
 2. Zgłoszenia do inicjatywy może się obywać również telefonicznie pod nr. tel: 729 087 100 oraz mailowo na adres:kontakt@sladamiojcapio.pl

§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Instytut mogą się Państwo skontaktować z nami mailowo: kontakt@instytutpiotraskargi.org.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: 12 323 03 33
 3. Państwa dane osobowe w Instytucie przetwarzane są:
  • W celu wysłania na adres podany w formularzu zamówienia lub przekazany w formie elektronicznej wizerunku Świętego Ojca Pio (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Regulamin).
  • W celu realizacji działań statutowych, tj. propagowania i ochrony zasad Cywilizacji Chrześcijańskiej w społeczeństwie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W celu obsługi zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).
  • W celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby obsługi inicjatywy, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Jako Instytut dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa, jak również podczas realizacji Państwa praw jako klientów lub osób świadczących usługi dla Instytutu, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • Dostawcom usług zaopatrujących Instytut w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług informatycznych, hostingowych oraz dostawcom pocztowym).
  • Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych.
  • Dostawcom usług transportowych.
  • Instytucjom Państwowym, np. Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS.
  • Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  • Podwykonawcom naszych usług.
  • Dostawcom usług marketingowych i reklamowych,
 5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do założenia zamówienia jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania danych niezbędnych do wysłania zamówienia, mogą Państwo nie otrzymać wizerunku świętego Ojca Pio.
 6. W przypadku zgody, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Państwa dane są przechowywane przez okres:
  • Państwa dane pozyskane w związku z wykonaniem zamówienia przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.
  • Do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Instytut Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • zażądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych.
 9. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z Instytutem telefonicznie, poprzez stronę internetową, e-mailem lub osobiście w siedzibie Instytutu.
 10. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 11. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie.
 12. Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 4 Reklamacje i rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie:
  • pisemnej przesłanej na adres: Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (31-153), ul. Szlak 77/222; albo
  • elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: kontakt@sladamiojcapio.pl;
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia Instytut zwróci się Państwa o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 (czternastu) dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, Instytut może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 (czternaście) dni, o czym zostaniecie Państwo poinformowani. W przypadku usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne zgłoszona przez Państwa reklamacja zostanie przekazana do danego podmiotu, o czym również zostaniecie Państwo poinformowani.
 3. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.
 4. Od decyzji podjętej przez Instytut macie Państwo prawo odwołać się w ramach reklamacji. Postanowienia ust. 1, 2 oraz 3 niniejszego § stosuje się odpowiednio.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie UOKIK: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” lub podobnej. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Instytut zastrzegają sobie prawo do zmian Regulaminu tylko z ważnej przyczyny. Każdorazowo jego tekst jednolity będzie publikowany na stronie www.sladamiojcapio.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.